انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393