انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 خرداد 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393