انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

29 مهر 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393