انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393