انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 فروردین 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393