انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393