انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393