انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393