انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

17 خرداد 99

تعرفه های خدمات درمانی وتشخیصی خصوصی استان در سال 1393