انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

مصوبات کمیته التور 93

نظام پزشکی : مقرر گردید به کلیه مطبهای خصوصی در شهر تبریز به منظور ارجاع موارد اسهالی به مراکز بهداشتی درمانی در ساعات اداری و به بیمارستانها در ساعات غیر اداری جهت نمونه برداری التور ابلاغ لازم انجام گیرد.