انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

تعرفه های برخی ازخدمات تشخیصی ودرمانی در بخش خصوصی