انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 خرداد 98

تعرفه های برخی ازخدمات تشخیصی ودرمانی در بخش خصوصی