انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

شکایات مطروحه از پزشکان یاحرف وابسته پزشکی در مراجع انتظامی وقضایی وچگونگی پرداخت خسارت از سوی بیمه از زمان ثبت شکایت تا صدور رای قطعی