انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

02 خرداد 98

کار گزاری رسمی بیمه مهندس صدری