انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

وظایف مسئولان فنی مراکز درمانی در خصوص نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب