انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

محاسبه به روز حق عضویت های معوق