انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

ابلاغ معاون محترم مالیات های مستقیم امور مالیاتی