انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

لزوم هوشیاری در ایام تعطیلات نوروز