انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

جدول سقف تعرفه های درمانی وتشخیصی خصوصی در استان آذربایجان شرقی در سال 1394