انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

محاسبه روز حق عضویت از مورخه1/05/1394