انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

لغوجلسه ستاد پشتیبانی مدافعان حرم وسازمان نظام پزشکی و اعلام شماره حساب کمک به مدافعان حرم