انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

واگذاری بخشهای رادیولوژی ؛کلینیکهای تخصصی وفوق تخصصی پزشکی ودندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمالغرب کشور