انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

دستور العمل مربوطه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کلیه پزشکان عمومی در زمینه معاینات سلامت شغلی دعوت به همکاری مینماید