انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

06 آبان 0

عملکرد تعدادی از پزشکان محترم طرف قرارداد