انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تمهیدات خاص وویژه جهت استفاده از مزایای بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی