انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

سرم قندی در نوزادان ایکتریک