انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

دعوت از پزشکان علاقه مند جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی