انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی در بخش عمومی غیر دولتی،خیریه وموسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396