انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

سقف تعرفه های درمانی وتشخیصی خصوصی در استان آذربایجان شرقی در سال 1396