انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

سقف تعرفه های درمانی وتشخیصی خصوصی در استان آذربایجان شرقی در سال 1396