انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

تجویز خارج از فهرست رسمی داروئی کشور