انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

عدم تجویز دارو خارج از فهرست داروی ایرانی