انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

عدم تجویز دارو خارج از فهرست داروی ایرانی