انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

16 آذر 0

حق عضویت اعضای سازمان نظام پزشکی بر مبنای سال جاری