انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 اردیبهشت 1

حق عضویت اعضای سازمان نظام پزشکی بر مبنای سال جاری