انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

آمادگی صندوق رفاه وتعاون جهت ارائه خدمات به جامعه پزشکی