انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

آمادگی صندوق رفاه وتعاون جهت ارائه خدمات به جامعه پزشکی