انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

آمادگی صندوق رفاه وتعاون جهت ارائه خدمات به جامعه پزشکی