انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

قیمت نهایی تجهیزات دفاع شخصی