انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

در مورد جرائم مواد 169 و169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم