انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

در مورد جرائم مواد 169 و169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم