انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

پانزدهمین همایش و نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها