انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

پانزدهمین همایش و نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها