انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

27 بهمن 97

در خصوص صدور کارت هوشمند وامضای دیجیتال