انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

در خصوص صدور کارت هوشمند وامضای دیجیتال