انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

اولین کنگره پریناتولوژی طب مادر وجنین