انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

اطلاعیه با عنوان هشدار در خصوص پایش بیماران تحت درمان با داروی مگلومین آنتی موان