انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 فروردین 98

اطلاعیه با عنوان هشدار در خصوص پایش بیماران تحت درمان با داروی مگلومین آنتی موان