انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 شهریور 98

قراردادهای منعقده فی مابین سازمان نظام پزشکی تبریز و مراکز رفاهی