انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

قراردادهای منعقده فی مابین سازمان نظام پزشکی تبریز و مراکز رفاهی