انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

نصب و راه اندازی و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی