انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

درخصوص سامانه پایانه فروشگاهی و تمدید مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/05/31