انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

مراسم اختتامه و مزایده نقاشی های کودکان مبتلا به نفع سرطان