انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

اصلاحیه تعرفه خدمات تشخیص درمانی بخش خیریه در سال 1398