انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

اصلاحیه تعرفه خدمات تشخیص درمانی بخش خیریه در سال 1398