انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 1398