انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

29 مهر 98

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 1398