انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

19 آذر 98

سمینار طب سالمندی در روزهای 17 الی 19 مهر ماه سال 1398