انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

19 آذر 98

تفاهم نامه فیمابین استخر پیام و سازمان نظام پزشکی