انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

17 خرداد 99

تفاهم نامه فیمابین استخر پیام و سازمان نظام پزشکی