انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

تفاهم نامه فیمابین استخر پیام و سازمان نظام پزشکی