انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

17 خرداد 99

سمینار احیای قلبی ریوی