انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

19 آذر 98

سمینار احیای قلبی ریوی