انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

تسهیلات بانک شهر برای پزشکان محترم