انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 آبان 98

تسهیلات بانک شهر برای پزشکان محترم