انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

دستورالعملها وراهنماهای بالینی وزارت متبوعه - استانداردهای خدمات پلویک فلورو زنان وزایمان وزایمانهای خدمات پلویک فلوروزنان وزایمان آبان98