انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

22 مرداد 99

دستورالعملها وراهنماهای بالینی وزارت متبوعه - استانداردهای خدمات پلویک فلورو زنان وزایمان وزایمانهای خدمات پلویک فلوروزنان وزایمان آبان98