انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

دستورالعملها وراهنماهای بالینی وزارت متبوعه- استاندارد خرید راهبردی بیمه ای رادیوگرافی دندان و رادیو گرافی پانورامیک 98