انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

05 بهمن 98

ارائه راهکارهای کنترل و عدم استفاده از دفترچه غیر به خصوص برای اتباع بیگانه و پیامدهای قانونی و هدررفت منابع و شیوه های مقابله با این موضوع