انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی وزارت متبوعه - استاندارد خدمت "بیهوشی در جراحی قلب" و پروتکل درمان پیشگیرانه هموفیلی A و B