انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

خدمات شایع محاسبه شده از کتاب ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت (99)