انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

بیانیه سازمان نظام پزشکی در مورد ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی