انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

تغییرات کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت در سال 1399