انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

03 تیر 0

در خصوص پرداخت هزینه پیوند کلیه