انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

22 مرداد 99

حذف فرایند اعتبار دفاتر درمانی