انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

30 شهریور 99

درخصوص ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اجرای رسیدگی به اسناد پزشکی متخصصین طب اورژانس